Dosavadním členům zastupitelstva obce zaniká mandát, podle ustanovení § 55 odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k 5. říjnu 2018. Výkon přenesené působnosti za obec vykonává podle rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina Městský úřad Bystřice nad Perštejnem.


Informace k institutu správce obce – činnost a kompetence

 

Institut správce obce je upraven v § 98 zákona o obcích. Důvody pro jeho jmenování jsou stanoveny zákonem a nelze je dále rozšiřovat; těmito důvody jsou:

  • v obci se neuskuteční vyhlášené volby pro nedostatek kandidátů na členy zastupitelstva obce,
  • zanikne mandát všem členům zastupitelstva a nenastoupí náhradníci,
  • dojde ke sloučení obcí nebo k oddělení části obce. 

Správce obce jmenuje ministr vnitra z řad zaměstnanců Ministerstva vnitra. V rámci tohoto ministerstva zajišťuje výkon této agendy odbor veřejné správy, dozoru a kontroly (dále jen „ODK“). Náklady spojené s výkonem funkce správce obce hradí Ministerstvo vnitra. Jedná se o náklady vznikající přímo správci obce (jeho plat, cestovní výdaje apod.), nikoliv o náklady spojené s výkonem veřejné správy v obci – ty jsou hrazeny z rozpočtu obce. 

Činnost správce obce není plnohodnotnou náhradou působnosti a pravomoci řádných orgánů obce. Jeho postavení je ze zákona úmyslně koncipováno jako provizorium, jehož smyslem je překlenutí dočasné neexistence řádných komunálních orgánů. Pro obec proto není v žádném případě výhodné, aby činnost správce obce byla dlouhodobého charakteru. Jenom zvolením nového zastupitelstva a ostatních řádných samosprávných orgánů lze totiž zajišťovat plnohodnotně úkoly spojené s dalším rozvojem obce.

Pravomoci správce obce jsou stanoveny taxativně a vztahují se výhradně k výkonu samostatné působnosti obce (samosprávy); správce tedy nevykonává státní správu. Rovněž v oblasti samostatné působnosti obce jsou však pravomoci správce obce omezené.

Správce obce především nemůže vykonávat žádné pravomoci, které jsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu obce [1]. Správce proto např. pouze spravuje majetek obce, ale nemůže s ním zásadním způsobem disponovat (prodávat), nemůže sjednávat smlouvy zavazující obec (mj. sjednat smlouvu o úvěru pro obec), rozhodovat o akcích, které směřují k dalšímu rozvoji obce (vybavenost a zvelebování obce) apod. Obvyklá činnost správce obce spočívá kromě přípravy dodatečných komunálních voleb především v zastupování obce navenek ve styku s občany a úřady.

Funkce správce obce končí dnem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. Při ukončení činnosti správce obce vystoupí na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva s ústní informací o průběhu funkce a stavu obce v době převzetí i předání a současně nově zvolenému starostovi protokolárně předá obec (příslušné doklady, smlouvy, razítka, klíče, účetnictví, stav majetku, správní dokumentace atd.).

 

---

[1] Jedinou výjimkou je schvalování rozpočtu, závěrečného účtu obce a stanovení pravidel rozpočtového provizoria.